Our Services


เราคือมืออาชีพในการให้บริการสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDI
ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ทั้งในรูปแบบ B2G และ B2B ด้วยประสบการณ์ในวงการ Logistics กว่า 25 ปี


e-Paperless

e-Transit

Car Manifest

Restricted Goods Permit

e-SFR

e-Freight

โปรแกรมใบขนสินค้าขาเข้า


การปฏิบัติพิธีการศุลกากร โดยผู้นำของเข้าหรือตัวแทนออกของจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า แล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ระบบกรมศุลกากรได้ตรวจสอบข้อมูลกับข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้า แล้วถูกต้องตรงกัน ระบบฯ จะตอบกลับเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าให้กับผู้ส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ โดยผู้นำของเข้าสามารถชำระค่าอากรศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีมหาดไทย และภาษีอากรอื่นๆ ผ่านทางธนาคารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment หรือ e-Bill Payment


โปรแกรมใบขนสินค้าขาออก


การปฏิบัติพิธีการศุลกากร โดยผู้ส่งออกหรือตัวแทนออกของจัดทำใบขนสินค้าขาออก แล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ระบบกรมศุลกากรจะทำการตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าขาออก และเมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วจะตอบกลับเลขที่ใบขนสินค้าขาออกให้กับผู้ส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ


โปรแกรมใบกำกับการขนย้าย


ใบกำกับการขนย้าย ผู้รับผิดชอบการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ เมื่อบรรจุสินค้าเรียบร้อยแล้วจะส่งข้อมูลการบรรจุสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ระบบกรมศุลกากรจะทำการตรวจสอบข้อมูลและเมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้วจะตอบกลับเลขที่ใบกำกับการขนย้ายสินค้าให้กับผู้รับผิดชอบการบรรจุ เพื่อพิมพ์ใบกำกับการขนย้ายสินค้าพร้อมนำสินค้าไปยังท่าหรือที่ส่งออก

การผ่านแดน คือ การขนส่งของผ่านประเทศไทย จากด่านศุลกากรแห่งหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามา ไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่งที่ขนส่งของออกไปนอกประเทศไทย ภายใต้การควบคุมของศุลกากร โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร การขนส่งของนั้นอาจมีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ การเก็บรักษาของ การเปลี่ยนภาชนะบรรจุเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง การเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ ของสินค้านั้น หรือมีพฤติกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับสินค้าดังกล่าวในระหว่างการผ่านประเทศไทย


การถ่ายลำ คือ การถ่ายของจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามาในประเทศไทย ไปยังอีกยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร ภายใต้การควบคุมของศุลกากรในด่านศุลกากรแห่งเดียวกัน โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร

ผู้รับผิดชอบควบคุมการขนส่งสินค้ามีหน้าที่รายงานยานพาหนะเข้าและยื่นบัญชีสินค้าทางบก (Car Manifest) ตามแบบ ศบ.1 เมื่อยานพาหนะจากต่างประเทศมาถึงด่านพรมแดนทางบก โดยการส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มายังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของกรมฯ ได้รับข้อมูลและทำการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ต่อมาระบบฯ ทำการออกเลขที่รับรายงานยานพาหนะ (Received Control Number) ให้แก่ผู้รับผิดชอบการขนส่งเพื่อนำมาแสดงต่อพนักงานศุลกากร ณ ด่านพรมแดนทางบกที่ได้มาถึง เจ้าพนักงานศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลว่าข้อมูลยานพาหนะ ที่รายงานตามแบบ ศบ.1 เพื่ออนุมัติให้สามารถทำพิธีการยื่นใบขนสินค้าขาเข้าได้ต่อไป

ระบบยื่นใบคำขอกลางของทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและความถูกต้องแม่นยำ โดยการ Import ข้อมูลมาได้

ระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่าด่านศุลกากร และใบรับชำระค่าธรรมเนียมในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single Form ผ่านระบบ National Single Window (NSW) (e-SFR)

ระบบโปรแกรมของการส่งข้อมูลแบบอิเล็คทรอนิกส์ในด้านงานต่างๆ ของการขนส่งสินค้าทางอากาศ (CCN Hub) ระหว่าง Freight Forwarder และ Cargo Terminal Operator และ Airlines


Software feature
• e-Booking
• e-Stock control
• e-Air manifest
• e-Air waybill (Mawb, Hawb)
• e-Tracking & Tracing